Pradžia
Lopšelio-darželio veikla
Himnas
Lopšelio-darželio bendruomenė
Lopšelio-darželio savivalda
Istorija ir tradicijos
Vykdomos programos
Projektai
Kontaktai
 
 
 


 

 

LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLA

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2005 m. lapkričio 24 d. sprendimu  Nr. T-321

(Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr T-72 redakcija)

                                  

1.       ŠIAULIŲ RAJONO KAIRIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SPINDULĖLIS“

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.   Visas mokyklos pavadinimas – Šiaulių rajono Kairių lopšelis-darželis „Spindulėlis“.

2.   Sutrumpintas mokyklos pavadinimas – Lopšelis-darželis „Spindulėlis“ (toliau – lopšelis-darželis).

3.   Lopšelio-darželio įsteigimo ir veiklos pradžia – 1978 m. balandžio 1 d.

4.   Lopšelis-darželis yra viešasis juridinis asmuo, Šiaulių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, turi antspaudą ir  sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose.

5.   Mokyklos grupė – neformaliojo švietimo mokyklos (kodas 3160).

6.   Mokyklos tipas – lopšelis-darželis (kodas 3164).

7.   Lopšelio-darželio adresas – Salduvės g.16, Kairių mstl., Kairių sen., LT-80114 Šiaulių rajonas.

8.   Ugdymo kalba – lietuvių.

9.   Steigėjas – Šiaulių rajono savivaldybė - viešasis juridinis asmuo, klasifikatoriaus kodas 111105174,  Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai. Šiaulių rajono savivaldybė teises ir pareigas įgyvendina per Šiaulių rajono savivaldybės tarybą.

10.     Lopšelio-darželio veiklą koordinuoja ir kontroliuoja Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius (toliau – Švietimo ir sporto skyrius).

11.     Ugdymo forma – dieninė, visos paros.

12.     Pagrindinė veiklos sritis – švietimas (kodas 85), pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas (kodas 85.10.10.),  priešmokyklinis ugdymas (85.10.20.).

13.   Lopšelis-darželis vykdo neformaliojo švietimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

 

II. LOPŠELIO-DARŽELIO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

14.      Lopšelio-darželio tikslai:

14.1 bendradarbiaujant su šeima puoselėti visas vaiko galias, lemiančias vaiko asmenybės vystymosi ir jo integracijos į visuomenę (socializacijos) sėkmę;

14.2 tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninius, socialinius, pažintinius poreikius;

14.3 padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

15.     Lopšelio-darželio uždaviniai:

15.1 sudaryti kuo palankiausias sąlygas perimti tautos dvasinės kultūros pagrindus (dorovinius, estetinius, komunikacinius ir kt.);

15.2 saugoti ir stiprinti fizinę ir psichinę vaiko sveikatą, puoselėti jo prigimtį, tenkinti svarbiausius poreikius: judėjimo, fizinio ir psichinio saugumo, bendravimo, pažinimo, asmeninio vertingumo, saviraiškos;

15.3 ugdyti psichines vaiko galias (intelektualines, emocijų, valios) stimuliuojant asmenybės pagrindų formavimąsi, puoselėjant jo individualumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą;

15.4 sudaryti sąlygas vaikams, baigusiems ikimokyklinio ugdymo programą, ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir pasiekti reikalingą mokyklai brandumo lygį.

16.     Pagrindinės lopšelio-darželio funkcijos:

16.1 formuoti ir įgyvendinti ugdymo turinį, atitinkantį pagrindines regiono švietimo nuostatas, individualius lopšelio-darželio tikslus ir vaikų bei jų tėvų (globėjų, rūpintojų) poreikius, lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programą „Spinduliukas“, Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą;

16.2 vykdyti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, vaikų smurto ir patyčių prevenciją;

16.3 teikti švietimo pagalbą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, nelankantiems ugdymo įstaigų, vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės tarybos patvirtinta tvarka;

16.4 įvairiomis formomis ir būdais plėtoti vaikų saviraišką,  individualius gebėjimus;

16.5 kartu su Šiaulių rajono savivaldybės taryba (toliau – Steigėjas) sudaryti vaikams sveikas ir saugias ugdymo(si) sąlygas;

16.6 organizuoti specialiųjų poreikių vaikų ugdymą, ugdyti šių vaikų individualius gebėjimus ir teikti specialiąją pedagoginę pagalbą;

16.7 organizuoti priešmokyklinio ugdymo grupės darbą;

16.8 vykdyti lopšelio-darželio vidaus auditą;

16.9 dalyvauti regioniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose projektuose;

16.10      kurti lopšelį-darželį, kaip vietos bendruomenės kultūros židinį;

16.11      teikti informaciją vietos bendruomenei apie lopšelio-darželio galimybes;

16.12      teikti ataskaitas ir pasiūlymus apie lopšelio-darželio veiklą Šiaulių rajono savivaldybės merui, Administracijos direktoriui, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjui;

16.13      ugdomąjį procesą pradėti kiekvienų metų rugsėjo 1 d.;

16.14      užtikrinti demokratinį lopšelio-darželio veiklos valdymą;

16.15      gali atlikti ir kitas funkcijas numatytas teisės aktuose.

 

III.  VAIKŲ PRIĖMIMAS Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ IR IŠVYKIMAS IŠ JO

 

17. Vaikų priėmimo ir išvykimo tvarka:

17.1. ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo 1 iki 5 (arba 6) metų;

17.2. priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas anksčiau gali būti teikiamas  tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu ir jeigu vaikas yra pakankamai tokiam ugdymui subrendęs, bet ne anksčiau, negu jam sueis 5 metai. Atsakingų už vaiko teisių apsaugą institucijų sprendimu atskiram vaikui jis gali būti privalomas;

17.3. į lopšelio-darželio ikimokyklinio amžiaus vaikų grupes  priimami vaikai, gyvenantys Kairių seniūnijos Bertužių, Eimučių, Gudelių, Liutkūnų, Mikailaičių, Mumaičių, Norušaičių,  Pročiūnų, Šiubaičių, Tilių, Vismantėlių, Žadžiūnų, Žvigų, Zapalskių, Bacionių, Kalniškių, Šėkščių, Žalgirio kaimuose ir Kairių miestelyje;

17.4. į lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo grupę priimami vaikai, gyvenantys Kairių seniūnijos Bertužių, Mikailaičių, Tilių, Vismantėlių, Žvigų, Zapalskių, Bacionių, Žalgirio kaimuose ir Kairių miestelyje;

17.5. priimant vaikus į lopšelį-darželį, pirmumo teisė teikiama:

17.5.1. neįgaliesiems vaikams (pateikus tai įrodantį specialistų dokumentą);

17.5.2. vaikams iš nepilnų šeimų, našlaičiams, globotiniams;

17.5.3. vaikams iš socialiai remtinų šeimų;

17.5.4. vaikams iš šeimų, kuriose:

17.5.4.1. auga 3 ir daugiau vaikų;

17.5.4.2. vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) mokosi mokymo įstaigų dieniniuose skyriuose;

17.5.4.3. vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) turi neįgalumo lygį patvirtinantį dokumentą.

17.6. jei į lopšelį-darželį priimti visi norintys jo aptarnavimo teritorijoje gyvenantys vaikai, o į likusias laisvas vietas yra daugiau prašymų nei galima priimti, pirmiausia priimami vaikai, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau ugdosi lopšelyje-darželyje;

17.7. vaikai į lopšelį-darželį priimami vienam iš tėvų (globėjų, rūpintojų) pateikus prašymą direktoriui. Prie prašymo pridedami dokumentai, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitus faktus, kuriais remiantis gali būti teikiama pirmumo teisė;

17.8. tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymai dėl vaiko priėmimo į lopšelį-darželį registruojami „Tėvų prašymų dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą, darželio-mokyklos ikimokyklines ir priešmokyklines grupes registracijos žurnale“ visus metus;

17.9. priimant vaiką į lopšelį-darželį, tėvai (globėjai, rūpintojai) pristato šiuos dokumentus:

17.9.1. vaiko sveikatos raidos istoriją;

17.9.2. dokumentus, suteikiančius teisę į vaiko išlaikymo lopšelyje-darželyje lengvatas.

17.10. į lopšelio-darželio ugdymo grupes vaikai priimami pasirašius su tėvais (globėjais, rūpintojais) ugdymo sutartis:

17.10.1 su ikimokyklinio amžiaus vaiko vienu iš tėvų (globėjų, rūpintojų) sudaroma vaiko priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupę sutartis vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ugdymo programą „Spinduliukas“ laikotarpiui;

17.10.2. su priešmokyklinio amžiaus vaiko vienu iš tėvų (globėjų, rūpintojų) sudaroma vienerių metų vaiko ugdymo sutartis.

17.11. į specialiosios paskirties mišraus amžiaus (1-6 metų) vaikų grupę priimami vaikai, turintys kalbos ir kalbėjimo bei judesio ir padėties sutrikimus, pagal gydytojų išvadas apie vaiko raidos sutrikimą.

18. Vaikų priėmimą į lopšelį-darželį ir išvykimą  lopšelio-darželio direktorius įformina įsakymu.

19. Tėvams (vaiko globėjams, rūpintojams) nesumokėjus mokesčio už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje iki einamo mėnesio 20 d., vaikas gali būti išbraukiamas iš lopšelio-darželio sąrašų.

20. Išvykstant vaikui iš lopšelio-darželio, pereinant į kitą ikimokyklinę įstaigą ar mokyklą tėvai (vaiko globėjai, rūpintojai) parašo prašymą lopšelio-darželio direktoriui. Ugdytinio tėvams (vaiko globėjams, rūpintojams) išduodama vaiko sveikatos raidos istorija.

 

IV.  LOPŠELIO-DARŽELIO BENDRUOMENĖS NARIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

21. Ugdytiniai turi teisę:

21.1. ugdytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią vietą veiklai ir poilsiui;

21.2. į specialiąją pedagoginę pagalbą, t.y. naudotis logopedo, specialiojo pedagogo, judesio korekcijos mokytojo paslaugomis;

21.3. į poilsį ir laisvalaikį, atitinkantį jų amžių, sveikatą ir poreikius, racionalią mitybą;

21.4. bręsti doroviškai, ugdytis bendravimo kultūrą, gebėjimus ir talentus;

21.5. ugdyti savo kalbą, perimti tautos kultūrą, papročius ir tradicijas.        

22. Tėvų (vaiko globėjų, rūpintojų) teisės:

22.1. ugdyti savo vaikus lopšelyje-darželyje gimtąja kalba;

22.2. Švietimo įstatymo nustatyta tvarka savo vaikams parinkti valstybinę, savivaldybės ar nevalstybinę ikimokyklinę ugdymo įstaigą;

22.3. prašyti sudaryti sąlygas vaikų papildomam saviraiškos ugdymui lopšelyje-darželyje;

22.4. dalyvauti lopšelio-darželio savivaldoje, stebėti vaikų ugdymo(si) procesą;

22.5. nemokamai gauti informaciją apie vaiko ugdymo(si) sąlygas ir pasiekimus.

23. Tėvų (vaiko globėjų, rūpintojų) pareigos ir atsakomybė:

23.1. sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo sąlygas, apsaugoti jį nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo;

23.2. bendradarbiauti su lopšelio-darželio vadovais, mokytojais, specialistais, teikiančiais specialiąją pedagoginę pagalbą,  sprendžiant vaiko ugdymo klausimus;

23.3. vaikui susirgus, informuoti grupės auklėtoją pirmąją ligos dieną;

23.4. nustatyta tvarka mokėti mokestį už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje;

23.5. laikytis sutartyje numatytų sąlygų;

23.6. atsakyti teisės aktų nustatyta tvarka už pareigų nevykdymą.

24. Lopšelio-darželio darbuotojai – pedagoginiai darbuotojai ir aptarnaujantys lopšelį-darželį darbuotojai.

25. Mokytojų teisės:

25.1. laisvai pasirinkti pedagoginės veiklos organizavimo būdus ir formas, atitinkančius ugdymo tikslus ir lopšelio-darželio tikslus;

25.2. ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;

25.3. būti atestuotam ir įgyti kvalifikacinę kategoriją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka;

25.4. vertinti lopšelio-darželio vadovų ir kolegų vadybinę ir pedagoginę veiklą;

25.5. burtis į visuomenines ir profesines organizacijas, savišvietos, kultūrines, dalykines ir metodines grupes bei būrelius;

25.6. dalyvauti lopšelio-darželio savivaldoje;

25.7. dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą.

26. Mokytojų pareigos ir atsakomybė:

26.1. užtikrinti ugdomų vaikų saugumą, geros kokybės ugdymą;

26.2. tobulinti ugdymo turinį ir jo kaitą atitinkančias pedagoginės veiklos formas ir metodus;

26.3. padėti vaikams tenkinti jų saviraiškos bei saviugdos poreikius;

26.4. suteikti vaikui reikiamą pagalbą pastebėjus jo atžvilgiu smurto, prievartos, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimo apraiškas, apie tai informuoti lopšelio-darželio direktorių ir  savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrių;

26.5. ugdyti vaikų vertybines nuostatas, pilietiškumą, demokratiškumą, puoselėti dorovę, sveiką gyvenseną, laiduoti jų asmenybės galių plėtotę;

26.6. laikytis teisės norminių aktų, bendrųjų etikos normų,  lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklių;

26.7. tobulinti savo kvalifikaciją ir atestuotis Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka;

26.8. suteikti  pagalbą vaikams, turintiems ugdymo(si) sunkumų ir specialiųjų ugdymo poreikių;

26.9. nuolat informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų vaikų ugdymą(si);

26.10. rengti priešmokyklinio ugdymo grupės vaiko aprašą, dalyvauti, vertinant priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytinių brandumo mokyklai lygį, nuolat informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų vaikų pasiekimus;

26.11. bendradarbiauti su lopšelio-darželio savivaldos institucijomis;

26.12. laiku tvarkyti savo pedagoginės veiklos dokumentus;

26.13. atsakyti teisės aktų nustatyta tvarka už netinkamą pareigų vykdymą.

27. Kitų lopšelio-darželio darbuotojų teisės, pareigos ir atsakomybė nustatytos lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklėse ir pareigybės aprašymuose.

 

V.  SAVIVALDA

 

28. Lopšelio-darželio taryba – aukščiausioji lopšelio-darželio savivaldos institucija, telkianti tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir vietos bendruomenės atstovus svarbiausiems lopšelio-darželio veiklos tikslams ir uždaviniams spręsti.

29. Lopšelio-darželio taryba sudaroma laikantis demokratinių rinkimų principų: aiškumo ir skaidrumo, rinkimų slaptumo, visuotinumo, konkurencijos, periodiškumo (kasmet).

30. Lopšelio-darželio tarybai atstovauja 3 tėvai (globėjai, rūpintojai), 3 mokytojai ir 3 lopšelio-darželio socialiniai partneriai. Tėvus (globėjus, rūpintojus) į lopšelio-darželio tarybą renka visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – Mokytojų taryba atviru balsavimu. Socialinių partnerių atstovus renka viešoji įstaiga Kairių šeimos gydytojo kabinetas, Kairių seniūnija - atviru balsavimu visuotiniame darbuotojų susirinkime, Kairių bendruomenė - bendruomenės visuotiniame susirinkime.

31. Lopšelio-darželio tarybos pirmininką renka lopšelio-darželio tarybos nariai per pirmąjį posėdį. Lopšelio-darželio tarybos pirmininku negali būti  direktorius.

32. Lopšelio-darželio tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis lopšelio-darželio tarybos posėdis. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja du trečdaliai jos narių.

33. Nutarimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma. Esant lygiam „už“ ir „prieš“ balsų skaičiui, sprendžiamasis balsas priklauso pirmininkui. Lopšelio-darželio tarybos nutarimus, kurie prieštarauja lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, lopšelio-darželio direktorius prašo svarstyti iš naujo.

34. Lopšelio-darželio taryba už veiklą kartą per metus atsiskaito visuotiniame lopšelio-darželio bendruomenės susirinkime.

35. Lopšelio-darželio Steigėjas, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustatę, kad lopšelio-darželio tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ar kitiems lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo lopšelio-darželio tarybai svarstyti iš naujo. Lopšelio-darželio tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka. 

36. Lopšelio-darželio tarybos funkcijos:

36.1. nustatyti lopšelio-darželio veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis;

36.2. aprobuoti lopšelio-darželio nuostatus, darbo tvarkos taisykles, lopšelio-darželio veiklos planą, strateginį planą;

36.3. vertinti lopšelio-darželio administracijos veiklą, pritarti lopšelio-darželio vadovų atestavimui(si);

36.4. inicijuoti lopšelio-darželio bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą;

36.5. svarstyti lopšelio-darželio struktūros pakeitimo klausimus;

36.6. talkinti lopšelio-darželio direktoriui, formuojant lopšelio-darželio materialinius ir intelektualinius resursus;

36.7. teikti pasiūlymus dėl lopšelio-darželio darbo tobulinimo, saugaus darbo, vaikų ugdymo sąlygų sudarymo.

37. Mokytojų taryba – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai. Į posėdžius gali būti kviečiami ir kitų savivaldos institucijų atstovai;

37.1. Mokytojų tarybai vadovauja lopšelio-darželio direktorius. Mokytojų tarybos sekretorius vieneriems metams renkamas atviru balsavimu visuotiniame Mokytojų tarybos susirinkime;

37.2. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma.

38. Mokytojų tarybos funkcijos:

38.1. aptarti praktinius švietimo reformos įgyvendinimo lopšelyje-darželyje klausimus, svarstyti vaikų ugdymo(si) rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, grupių komplektavimo, ugdomosios veiklos planavimo tvarką;

38.2. įvertinti lopšelio-darželio veiklos planą, aptarti ugdymo tvarką, ikimokyklinio ugdymo programos realizavimą, vaikų brandumą mokyklai;

38.3. aptarti skirtingų gebėjimų vaikų ugdymo organizavimo principus, konsultuotis su sveikatos priežiūros darbuotojais;

38.4. analizuoti su lopšelyje-darželyje dirbančiais specialistais vaikų sveikatos, ugdymo(si), poilsio, mitybos ir kitus klausimus;

38.5. rinkti atstovus į lopšelio-darželio tarybą;

38.6. svarstyti siūlymus dėl mokytojų paskatinimo;

38.7. vertinti lopšelio-darželio administracijos veiklą, pritarti vadovų  atestavimui(si);

38.8. analizuoti lopšelio-darželio vidaus audito rezultatus.

 

VI.  STRUKTŪRA IR VALDYMAS

 

39. Lopšelyje-darželyje ikimokyklinio amžiaus vaikų  grupės  komplektuojamos  iki mokslo metų pradžios. Esant laisvoms vietoms, grupės gali būti komplektuojamos visus metus.

40. Priešmokyklinio amžiaus vaikų grupė komplektuojama iki mokslo metų pradžios.

41. Lopšelyje-darželyje komplektuojamos:

41.1. viena ankstyvojo amžiaus vaikų grupė (1-3 metų vaikams);

41.2. viena ikimokyklinio amžiaus vaikų grupė (3-5 metų vaikams);

41.3. viena priešmokyklinio amžiaus vaikų grupė (5/6-7 metų vaikams);

41.4. viena  specialios ugdymo paskirties mišraus amžiaus vaikų grupė (kalbos ir kalbėjimo, judesio ir padėties sutrikimus turintiems vaikams).         

42. Lopšeliui-darželiui vadovauja direktorius.

43. Direktoriaus funkcijos:

43.1. rengti lopšelio-darželio strateginį planą, metinį veiklos planą  ir teikti Steigėjui pritarti;

43.2. koordinuoti direktoriaus pavaduotojo ugdymui darbą, sudaryti galimybes savarankiškai dirbti, numatyti laiką atsiskaitymui už nuveiktą darbą;

43.3. įstatymų nustatyta tvarka skirti ir atleisti pavaduotoją ugdymui, kitus lopšelio-darželio darbuotojus;

43.4. rengti ir tvirtinti lopšelio-darželio darbuotojų pareigybių aprašymus;

43.5. rengti lopšelio-darželio darbo tvarkos taisykles, derinti su lopšelio-darželio taryba ir jas  tvirtinti;

43.6. analizuoti lopšelio-darželio veiklos ir valdymo išteklių būklę, inicijuoti vidaus audito sistemos kūrimą ir atsakyti už veiklos rezultatus;

43.7. teikti ataskaitas ir pasiūlymus apie lopšelio-darželio veiklą Steigėjui, Šiaulių rajono savivaldybės merui, Administracijos direktoriui, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjui;

43.8. rūpintis palankaus lopšelio-darželio mikroklimato ugdymui ir darbui kūrimu, puoselėti lopšelio-darželio bendruomenės demokratinius santykius;

43.9. užtikrinti bendradarbiavimu pagrįstus santykius, bendrųjų etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą;

43.10.  inicijuoti mokytojų bendradarbiavimą su vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais);

43.11. sudaryti ugdymo sutartis su priimamų į lopšelį-darželį vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais);

43.12. valdyti lopšelio-darželio intelektualinius, materialinius ir finansinius išteklius, užtikrinti darbo ir civilinę saugą;  

43.13. koordinuoti specialiųjų poreikių vaikų ugdymą, organizuoti Specialiojo ugdymo komisijos darbą;

43.14. stebėti, analizuoti, vertinti lopšelio-darželio veiklą, ugdymo rezultatus;

43.15. skatinti lopšelio-darželio darbuotojus tobulinti kvalifikaciją, sudaryti sąlygas atestuotis;

43.16. organizuoti tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimą, ryšius su Vaiko teisių apsaugos skyriumi, lopšelio-darželio bendruomene, rėmėjais;

43.17. organizuoti švietimo pagalbos teikimą šeimoms, auginančioms ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus namuose, gyvenančioms lopšelio-darželio mikrorajone;

43.18. imtis priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba vaikui, prieš kurį buvo panaudotas smurtas, prievarta, seksualinio bei kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai informuoti Vaiko teisių apsaugos skyrių;

43.19. užtikrinti darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos savalaikį pedagoginio ir nepedagoginio personalo, atliekančio numatytas šios srities funkcijas, mokymą, atestavimą, instruktavimą;

43.20. užtikrinti lopšelio-darželio ryšius su vietos bendruomene, švietimo valdymo institucijomis, kitomis mokyklomis ir organizacijomis, skatinti tarptautinių ryšių palaikymą;

43.21. valdyti lopšeliui-darželiui skirtus asignavimus ir organizuoti optimalią ūkinę veiklą pilnavertiškam ugdomajam procesui ir ugdymo(si) aplinkai užtikrinti;

43.22. atstovauti lopšeliui-darželiui teismuose ir kitose institucijose, įstaigose, organizacijose; 

43.23. vykdyti kituose teisės aktuose apibrėžtas funkcijas.

44. Lopšelio-darželio direktoriaus atsakomybė:

44.1. direktorius tiesiogiai atskaitingas Steigėjui;

44.2. direktorius atsako už visą lopšelio-darželio veiklą;

44.3. už  funkcijų nevykdymą bei pažeidimus direktorius atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

45. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui funkcijos:

45.1. teikti profesinę pagalbą mokytojams, organizuoti metodinį darbą, inicijuoti metodinės grupės(ių) darbą;

45.2. rengti ugdymo programų, ugdymo priemonių, naujų ugdymo formų ir metodų aptarimus;

45.3. skatinti mokytojus tobulinti kvalifikaciją, dalykiškai bendradarbiauti ir atestuotis;

45.4. organizuoti ugdymo programų individualizavimą ir įgyvendinimą, vaikų saviraiškos ugdymą;

45.5. stebėti ugdymo procesą ir vertinti ugdymo rezultatus;

45.6. organizuoti ir koordinuoti projektų rengimą ir vykdymą;

45.7. organizuoti mokytojų atestacijos komisijos darbą;

45.8. vykdyti kitas pareigybės aprašyme priskirtas funkcijas;

45.9. nesant lopšelyje-darželyje direktoriui vykdyti direktoriaus funkcijas.

46. Lopšelio-darželio ūkvedžio funkcijos:

46.1. rūpintis lopšelio-darželio materialiniais ištekliais, patalpų paruošimu darbui;

46.2. organizuoti aptarnaujančio personalo darbą;

46.3. rūpintis lopšelio-darželio pastatų inventoriaus ir ugdymo priemonių apsauga;

46.4. vykdyti kitas pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas.

 

VII.  PRIĖMIMAS Į DARBĄ IR DARBO APMOKĖJIMAS

 

47. Steigėjas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka skiria lopšelio-darželio direktorių į pareigas ir atleidžia iš jų. Darbo sutartį su lopšelio-darželio direktoriumi sudaro ir pasirašo Administracijos direktorius.

48. Steigėjas tvirtina lopšelio-darželio pedagoginių  pareigybių sąrašą ir nustato kitų lopšelio-darželio darbuotojų etatų skaičių. Visus lopšelio-darželio darbuotojus skiria ir atleidžia lopšelio-darželio direktorius, vadovaudamasis Darbo kodeksu ir kitais teisės aktais. Priimami dirbti pedagoginiai darbuotojai privalo atitikti Švietimo įstatyme nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Lopšelio-darželio direktorius su lopšelio-darželio darbuotojais sudaro darbo sutartis.

49. Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktai. Lopšelio-darželio direktorius mokslo metų pradžioje sudaro ir tvirtina darbuotojų tarifikacijos sąrašus. Pedagoginių darbuotojų darbo užmokestis priklauso nuo išsilavinimo, pedagoginio darbo stažo, kvalifikacinės kategorijos. Lopšelio-darželio direktoriaus, jo pavaduotojo ugdymui pareiginė alga priklauso nuo išsilavinimo, pedagoginio darbo stažo, vadybinės kvalifikacinės kategorijos ir kt.  Lopšelio-darželio direktoriaus pareiginę algą nustato Steigėjas.

 

VIII.  ATESTACIJA. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

 

50. Lopšelio-darželio direktorius, mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai kvalifikaciją kelia ir atestuojasi Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka. Direktorius suderina su Švietimo ir sporto skyriumi mokytojų atestavimosi perspektyvinę programą penkerių metų laikotarpiui. Lopšelio-darželio mokytojų atestacijos komisijos nutarimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo mokytojams tvirtina  Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.

 

IX.  LOPŠELIO-DARŽELIO RYŠIAI

 

51. Lopšelis-darželis bendradarbiauja su švietimo institucijomis, bendradarbiavimą įformina sutartimis.

52. Lopšelis-darželis bendradarbiauja su jo veikla susijusiomis kitomis institucijomis – kultūros, sporto, teisėsaugos, Vaiko teisių apsaugos, mokslo, darbdavių, socialinių partnerių ir pan., su rėmėjais, fiziniais ir juridiniais asmenimis.

53. Lopšelis-darželis gali dalyvauti programose ir projektuose, tarptautinėse demokratijos ir humanizmo principams neprieštaraujančiose organizacijose.

 

X.  LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

54. Švietimo stebėseną lopšelis-darželis vykdo pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintus  Švietimo stebėsenos rodiklius ir jo nustatytą tvarką.

55. Lopšelio-darželio vidaus audito vykdymą inicijuoja lopšelio-darželio direktorius.

56. Lopšelio-darželio veiklos priežiūrą pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintus Mokyklos veiklos priežiūros nuostatus ir nustatytą lopšelio-darželio vadybinės ir pedagoginės veiklos išorinio audito metodiką vykdo Švietimo ir sporto skyrius:

56.1. stebi, analizuoja, vertina lopšelio-darželio ugdymo sąlygas, procesą ir tikslų pasiekimą;

56.2. kaupia informaciją apie lopšelio-darželio būklę ir pokyčius;

56.3. nustato, ar lopšelio-darželio vykdoma švietimo politika atliepia vietos bendruomenės švietimo poreikius ir atitinka bendrąją valstybinę švietimo politiką;

56.4. kontroliuoja lopšelio-darželio vadovų veiklą;

56.5. vykdo kitas švietimo ir mokslo ministro patvirtintas mokyklos priežiūros funkcijas.

57. Valstybinę lopšelio-darželio veiklos priežiūrą vykdo Švietimo ir mokslo ministerija, Šiaulių apskrities viršininko administracijos Valstybinės švietimo priežiūros skyrius pagal Valstybinės švietimo priežiūros nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

58. Lopšelio-darželio finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybinės kontrolės įgaliotos institucijos ir Steigėjo įgaliotos savivaldybės institucijos – Šiaulių rajono savivaldybės Kontrolieriaus tarnyba, centralizuota Savivaldybės vidaus audito tarnyba ir kt.

 

XI.  TURTAS, LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ NAUDOJIMAS

 

59. Lopšelis-darželis įstatymų nustatyta tvarka patikėjimo teise valdo materialų ir nematerialų turtą, juo naudojasi.

60. Lopšelis-darželis išlaikomas iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto pagal asignavimo valdytojo patvirtintą sąmatą.

61. Pagal sutartį lopšelio-darželio buhalterinę apskaitą tvarko Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo paslaugų centras.

62. Lėšų šaltiniai:

62.1. savivaldybės biudžetas;

62.2. tikslinė dotacija;

62.3. paramos lėšos;

62.4. tikslinės lėšos projektams vykdyti;

62.5. lėšos, gautos už teikiamas paslaugas.

63. Lopšelio-darželio buhalterinę apskaitą pagal sutartį tvarko Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo paslaugų centras.

 

XII.  NUOSTATŲ TVIRTINIMAS, KEITIMAS IR PAPILDYMAS

 

64. Lopšelio-darželio nuostatus tvirtina Steigėjas lopšelio-darželio tarybai pritarus.

65. Lopšelio-darželio nuostatai keičiami ir papildomi pasikeitus teisės aktų reikalavimams, direktoriaus, lopšelio-darželio tarybos, Švietimo ir sporto skyriaus ir Steigėjo iniciatyva. Nuostatų pakeitimą, papildymą ar naują redakciją tvirtina Steigėjas.

 

XIII.  DOKUMENTŲ VALDYMAS IR SAUGOJIMAS

 

66. Lopšelio-darželio dokumentų saugojimą ir valdymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos archyvų įstatymas, Raštvedybos taisyklės, Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės, Bendrojo lavinimo mokyklų pavyzdinė bylų nomenklatūra.

 

XIV.  LOPŠELIO-DARŽELIO REGISTRAVIMAS

 

67. Lopšelis-darželis registruojamas Juridinių asmenų registre Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.

 

XV.  LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

 

68. Lopšelis-darželis reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir Steigėjo priimtais sprendimais.

 

 

Lopšelio-darželio direktorė                                                                                     Janina Vaičiūnienė

 

 

SUDERINTA

      Šiaulių rajono Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“

      lopšelio-darželio tarybos 2005 m. spalio 10 d.

      posėdžio protokolu Nr. 2

 

  SUDERINTA

      Šiaulių rajono Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“

      lopšelio-darželio tarybos 2008 m. spalio 1 d.

      posėdžio protokolu Nr. 1

 

 

 

 

2. ŠIAULIŲ RAJONO KAIRIŲ LOPŠELIO-DARŽELIOSPINDULĖLIS

STRATEGIJA 2011-2013 M.

 

ĮVADAS

 

2006-2010 m. m. lopšelio-darželio bendruomenės numatytos strateginės kryptys sutelkė kaitai, pokyčiams, sąveikoje su šeima padėjo užtikrinti ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus įvairių poreikių, gebėjimų vaikų ugdymo(si) kokybę, formuoti saugios ir sveikos gyvensenos, dorovines nuostatas, tautos kultūros pagrindus, laiduoti specialiųjų poreikių, socialinės rizikos bei socialinę atskirtį patiriančių šeimų vaikų integracijos į visuomenę sėkmę.

Tai kultūrinio ir sveiko gyvenimo židinys vaikams, tėvams (globėjams, rūpintojams), miestelio bendruomenei.

Dirbantys lopšelyje-darželyje kvalifikuoti, kūrybingi mokytojai geba kūrybingai, lanksčiai organizuoti ugdomąjį procesą, diegia pažangius ugdymo metodus, siekia harmoningo vaiko vystimosi, brandumo, nuolat kelia savo pedagoginę kompetenciją. Sudarytos palankios sąlygos vaikų meninei saviraiškai tėvų apmokamuose būreliuose. Geranoriškai bendradarbiaujama su socialiniais partneriais. Įstaigoje aktyviai veikia savivaldos institucijos: lopšelio-darželio ir mokytojų tarybos. Projektiniu, komandiniu principu ieškoma naujovių, aktyviai ir supratingai reaguojama į vykstančius pokyčius.

Sudaryta 2006-2010 m. m. strateginio švietimo plano vertinimo komanda atliko realizavimo veiksmų plano auditą, išanalizavo ir įvertino situaciją vidinės ir išorinės aplinkos požiūriu, parengė išvadas. Susirinkimų, pasitarimų metu lopšelio-darželio bendruomenę supažindino su pasiekimais, trūkumais, išvadomis. Vadovaujantis dabartine situacija bei 2006-2010 m. m. strateginio plano išvadomis mokytojų taryba numatė 2011-2013 m. m. strateginius prioritetus, tikslus ir uždavinius, suformulavo viziją. Sudaryta komanda parengė realizavimo veiksmų planą.

Tikimės, kad 2011-2013 m. m. strategija padės išlaikyti suformuotas bendruomenėje vertybes, skatins įgyti naujos patirties organizuojant edukacinę veiklą, stiprinant socialinį vaikų aktyvumą, telks bendruomenę kryptingam, veiksmingam ir kūrybiškam darbui įgyvendinant viziją.

 

VIZIJA

 

Atvira partnerystei ugdymo įstaiga, garantuojanti kokybišką visuminį ugdymą, specialiosios pagalbos teikimą, propaguojanti edukacinę veiklą, įprasminant sveikos gyvensenos, etnines, dorovines vertybes ir nuostatas.

 

MISIJA

 

 

Lopšelio-darželio mokytojai partnerystėje su šeima ugdo aktyvų, žingeidų, kūrybišką, savimi pasitikintį vaiką. Lanksčiai įgyvendinant ugdymo programų turinį, individualumo ir diferencijavimo principu padeda vaikui įgyti būtinų kompetencijų, siekti pažangos, sėkmingo integravimosi į visuomenę, formuojamos saugios ir sveikos gyvensenos, tautos kultūros, dorovinės vertybės. Diegiant pažangiausius ugdymo metodus orientuotus į vaiką, užtikrinamas ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus įvairių poreikių vaikų kokybiškas ugdymas, teikiama specialiojo pedagogo, logopedo, judesio korekcijos mokytojo pagalba. Atliepiant tėvų ir vaikų poreikius skatinama meninė vaikų saviraiška tėvų apmokamuose būreliuose (muzika, dailė, šokiai ir kt.). Mokytojai aktyviai tobulina profesines ir asmenines kompetencijas pasirenkant ugdymo metodus, būdus, rengia projektus, bendradarbiauja su jo veikla susijusiomis institucijomis, socialiniais partneriais, toleruoja naujoves, siekia atsinaujinimo. Bendruomenė kuria saugią, harmoningą aplinką, kurioje vaikas gali būti atviras, jaustis saugus, suprastas ir išklausytas, padrąsintas saviraiškai.

 

FILOSOFIJA

 

Atliepti vaiko prigimtinius poreikius, teikiant prioritetą laisvam kūrybiniam vaikų žaidimui, kuris veikia kaip stipriausias vaiko galias subalansuojantis veiksnys.

 

STRATEGINIS TIKSLAS

 

Lopšelis-darželis atviras partnerystei kultūrinio ir sveiko gyvenimo židinys vaikams, tėvams (globėjams, rūpintojams), miestelio bendruomenei, garantuojantis kokybišką visuminį ugdymą, specialios pagalbos teikimą, plėtojantis edukacinę veiklą su bendruomenėje suformuotomis sveikos gyvensenos, etninėmis, dorovinėmis vertybėmis.

 

PRIORITETAI

 

1 PRIORITETAS. Atvira partnerystei ugdymo įstaiga, su suformuotomis sveikos gyvensenos, etninėmis, dorovinėmis vertybėmis ir nuostatomis.

 

2 PRIORITETAS. Visų ugdytojų dermėje propaguojama edukacinė veikla garantuojant kokybišką įvairių poreikių vaikų ugdymą, specialiosios pagalbos teikimą.

3 PRIORITETAS. Užtikrinama lopšelio-darželio veiklos vertinimo ir įsivertinimo kokybė.